Pinyo Hunsajarupan

Pinyo Hunsajarupan

生殖医学专家

执业医院

医生简历

Pinyo医生擅长难孕育治疗和宫腔镜手术

医生履历

1987年,泰国普拉蒙古高医学院,医学学士
1993年,泰国妇产科专家
2000年,泰国生殖医学科专家

.