Dr Julia Kikina

Dr Julia Kikina

妇产科医生,生殖专家,超声诊断专家

执业医院

医生简历

朱莉娅▪基金娜医生,18年临床经验

医生履历

擅长领域: 辅助生殖,不孕不育治疗,自然流产医治,妇科微创手术

学历:

        俄罗斯萨马拉州立医科大学临床医学本科

        俄罗斯萨马拉州立医科大学妇产系硕士

工作经验:

        俄罗斯萨马拉州立医院


.